Rahastamismudeli uuring

Rahvatantsurühmade ja rahvamuusikakollektiivide ning kooride ja orkestrite rahastamismudeli analüüsi kirjeldus

Eesti Kooriühingu ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi eestvedamisel on käimas üleriigiline uuring, mille eesmärgiks on saada teada rahvakultuurikollektiivide rahastamisega seonduv hetkeseis, selgitada välja tegelikud vajadused kollektiivide püsimajäämiseks, sh nende juhendajate tasustamisega seotude probleemide tuvastamine ning rahastamise aluste korrastamine.

Otseseks sihtrühmaks on kollektiivide juhendajad ja teised kollektiivide majandamisega seotud isikud, kelle käsutuses on andmed kollektiivide sissetulekute ning kulude kohta. Kollektiivid ja juhendajate rahastamiskorraga seonduvad väljakutsed puudutavad ka selliseid olulisemaid osapooli nagu KOV esindajad, koolid, rahvamajad.

Tulemuste valideerimiseks ja ettepanekute väljatöötamiseks rahastamis- ning tasustamiskorra parandamise osas soovitakse saada sisendit ennekõike kooride, orkestrite, rahvatantsurühmade ja rahvamuusikakollektiivide esindajatelt.

Kaudseks sihtrühmaks on rahvakultuuri kogukond tervikuna.

Olulist tähelepanu pööratakse peamistele tulu- ja kuluallikatele, selgitatakse kui suured on rahvakultuurikollektiivide peamised tulu- ja kuluallikad keskmiselt ning millised on juhendajate tasustamispraktikad. Vaatluse all on kollektiivide rahastamisega seotud kitsaskohad ja head praktikad laiemalt.

Väga oluliseks on seejuures välja tuua, millised on suurimad probleemid juhendajate arvates, mis seonduvad juhendajate töösuhte, tasustamise ja sotsiaalkindluse aspektidega ning millised on juhendajate ettepanekud ja soovitused rahastamiskorra parandamiseks?

Lisaks küsitlusele viiakse sihtrühma esindajatega läbi aruteluseminar, mille käigus valideeritakse uuringu peamisi järeldusi, et töötada välja/täpsustada soovitusi ning ettepanekuid rahastamisega seonduvate probleemide lahendamiseks. Arutelu on seeläbi abiks ankeetküsitlusest tulenevate andmete tõlgendamise ning erinevate põhjuste väljaselgitamiseks.

Rahvatantsurühmade, rahvamuusikakollektiivide, kooride ning orkestrite ja nende juhendajate ebasüsteemne rahastamine on probleem, sest ebakindlus kahjustab kollektiivide korrapärast ja järjepidevat tegutsemist, mis omakorda pärsib nende osalemist ka laulu- ja tantsupeoprotsessis, mis on üheks olulisemaks Eesti kultuurilise identiteedi kandjaks.

Uuringu tulemusena on meil kvaliteetsem olukorda iseloomustav teave, mis aitab välja töötada soovitusi ja ettepanekuid valdkonna rahastamise ning kollektiivijuhendajate tasustamissüsteemi parandamiseks. See omakorda aitab kaasa kollektiivide tegevuse stabiilsusele. Järjepidevalt tegutsevad, motiveeritud kollektiivid panustavad oluliselt tervesse rahvakultuuriliikumisse, sh laulu- ja tantsupeo liikumisse.

Uuringus osalemiseks on kollektiivide juhtidele ja kontaktisikutele saadetud otselink. Vastuseid oodatakse kuni 14.jaanuar 2019.

Küsimuste-probleemide korral võta palun ühendust e-posti aadressil: [email protected] või [email protected]

EKÜja ERRSi materjalide põhjal koostanud Riin Kivinurm