Sisekorraeeskiri

Laulu- ja tantsupeo (edaspidi „LTP“) sujuva ja turvalise korralduse eelduseks on kehtivad Sisekorraeeskirjad, mis tagavad turvalise ja rõõmsa koosviibimise laulu- ja tantsupeol.

1. Eeskirjas kasutame järgmisi mõisteid:

1.1. Korraldaja – Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus

1.2. LTP – korraldaja poolt läbiviidav laulu- ja tantsupidu

1.3. Sisekorraeeskiri – LTP ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks kohaldatud keskkondades (territooriumitel) kokkulepitud ja kehtivad reeglid

1.4. Külastaja – Isik, kes viibib LTP-l pealtvaatajana

1.5. Esineja – LTP-le akrediteeritud peoline (lauljad, tantsijad, orkestrandid, solistid jt)

1.6. Partner – LTP territooriumil tegutsevad kaubandus- ja teenindusettevõtjad, meedia ning valdkondlikud partnerid (mäluasutused, haridusasutused jt)

1.7. Territoorium – LTP toimumispaigad: tantsupeo harjutusväljakud, Kalevi Keskstaadion, rahvamuusika kontserdipaik Tallinna Vabaduse väljakul, Tallinna lauluväljak, rongkäigu teekond, majutuskoolimajad, staabid.

2. LTP Külastaja, Esineja ja Partner:

2.1. järgib LTP sisekorraeeskirja

2.2. järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme

2.3. hoiab puhtust ning paneb jäätmed sorteerituna üksnes selleks ettenähtud kohtadesse

2.4. allub Korraldaja (ja/või korraldaja esindaja) poolt kehtestatud nõuetele ja korraldustele

2.5. järgib kõiki avalikul üritusel kehtivaid seadusest tulenevaid ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud nõudeid

3. Sissepääs LTP territooriumile

3.1. LTP paremaks ja turvalisemaks korralduseks on loodud LTP vajadustest lähtuvad spetsiaalsed turvarežiimid ja turvatsoonid

3.2. Territoorium on Külastajatele avatud ainult LTP kontsertide ja etenduste toimumise ajal, vastavalt Korraldaja poolt kehtestatud kellaaegadele

3.3. Külastaja pääseb Territooriumile, esitades väravas turvatöötajale/piletikontrollijale korrektse ja terve pileti. Pilet tuleb alles hoida LTP-lt lahkumiseni. Pilet ei kehti, kui see on rikutud või kasutuskõlbmatu

3.4. Represseeritud pääsevad LTP-le represseeritu tunnistuse ettenäitamisel. Neile tagatakse istekohad tantsupeo peaproov-etendusele ja sissepääs Laulupeol väljaku üldalale

3.5. LTP Kodarraha omanik pääseb Territooriumile, esitades väravas turvatöötajale/piletikontrollijale oma kodarraha sertifikaadi või näidates ette kodarraha. Istekohale pääsemiseks, näitab kodarraha omanik vajadusel turvatöötajale/piletikontrollijale ette kutse

3.6. Tugeva liikumispuude või nägemispuudega isikutel on võimalik taotleda eritingimusi parkimiseks, territooriumile sissepääsuks ning LTP jälgimiseks

3.7. LTP sissepääsudes on turvatöötajatel õigus teostada turvakontrolli

3.8. Esinejatele ja Partneritele on territooriumile pääsuks eraldatud spetsiaalsed akrediteerimistunnused

3.9. Esineja ja Partner pääseb territooriumile talle eraldatud akrediteerimistunnuse ehk käepaela alusel. Käepaelad on seotud vastavas turvatsoonis kindlaksmääratud turvarežiimiga

3.10. LTP korraldusvajadustest lähtuvalt on territooriumil teatud suletud piirkonnad, kuhu pääseb vaid spetsiaalse turvatunnuse alusel

4. Alkoholi ja tubakatoodete müük

4.1. LTP-l on alkoholi ja tubakatoodete müük keelatud, kuna tegemist on sündmusega peredele

5. LTP-l keelatud esemed. Territooriumile ei ole lubatud kaasa võtta:

5.1. klaas-, plekk- või muid anumaid, mille sisu või purunemine võivad ohustada Külastaja ja/või Esineja enda või teiste isikute turvalisust

5.2. esemeid, mis võivad ohustada (tulenevalt eseme kujust, materjalist, suurusest või purunemisest) tema enda või teiste turvalisust või takistada kellelgi LTP-l osalemist ja etenduse/kontserdi jälgimist (nt vihma- ja päevavarjud) või Külastajate liikumist Territooriumil

5.3. narkootilisi, pürotehnilisi, kergesti süttivaid, mürgiseid, radioaktiivseid, määrivaid, tugevalõhnalisi aineid, samuti kõikvõimalikke ebaselge koostisega ained

5.4. külm- ja tulirelvi

5.5. rulluiskusid, rulasid, jalgrattaid, mopeede ja muid mootoriga või mootorita liikumisvahendeid (v.a liikumispuudega inimeste abivahendid jms selleks ettenähtud tingimustel, samuti Esineja jalgrattad sisenemiseks Esineja valveta rattaparklasse)

5.6. lemmikloomi

6. LTP-l keelatud tegevused:

6.1. lahtise tule tekitamine, grillimine ja mistahes pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine

6.2. teiste Külastajate/Esinejate häirimine

6.3. telkimine

6.4. vandalism, looduse rüüstamine ja jäätmete viskamine selleks mitte ettenähtud kohta

6.5. Korraldaja loata mehitamata lennuvahendi kasutamine LTP Territooriumil või selle kohal

6.6. Korraldaja loata turunduslikud tegevused ja kaubandus s.h, litsentsilepinguga kaitstud tooted ja/ toitlustusteenuse osutamine

6.7. Korraldaja loata tegeleda Territooriumil ja selle vahetus läheduses äri-, müügi-, reklaami-, õhutus- ja propagandategevusega, korraldada koosolekuid või loteriisid, pidada poliitilisi kõnesid jms

6.8. narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine, nendega kauplemine või nende pakkumine teistele

6.9. suitsetamine, välja arvatud selleks ettenähtud kohtades, mis on spetsiaalse tähistusega ning ei sega teisi territooriumil viibijaid.

7. Parkla ja parkimine

7.1. LTP Külastajad võivad parkida ürituse vahetus läheduses ainult selleks ettenähtud ja lubatud kohtades

7.2. Esinejate sõidukite parkimine toimub Korraldaja poolt loodud spetsiaalsetes parklates. Selle parkla kasutamise eriloa saavad esinejad oma linna/maakonna kuraatorilt

7.3. Partnerite sõidukite parkimine toimu Korraldaja poolt loodud spetsiaalsetes parklates või spetsiaalse parkimiskorralduse alusel

7.4. Tugeva liikumispuude või nägemispuudega isikutel on võimalik taotleda eritingimusi transpordiks ja parkimiseks

7.5. Korraldaja ei vastuta sõiduki ja/või sellesse jäetud esemete eest. Parklas liiklemisel tuleb alluda parkimiskorraldaja korraldustele

7.6. Sõiduk tuleb parkida selliselt, et see ei segaks teiste sõidukite liikumist sh sisenemist ega väljumist parklast ning ei kahjustaks ega seaks ohtu loodust ega teiste isikute vara

8. Keskkonnahoid

8.1. XIII noorte laulu- ja tantsupeol käitume kõik keskkonnateadlikult ja panustame üheskoos, et suupeo ökoloogiline jalajälg võimalikult väike oleks.

8.2. Peole on soovitav tulla kas jalgratta või ühistranspordiga. XIII noorte laulu- ja tantsupeo perimeetri lähedusse on loodud mitmed jalgrattaparklad, kuhu on võimalik oma jalgratas peo ajaks jätta.

8.3. Jäätmed sorteeritakse liigiti: külastajad saavad jäätmeid sorteerida järgmiselt: biolagunevad jäätmed, pandipakendid, plast- metall- ja kartongpakendis taara, segaolmejäätmed

8.4. Toitu serveerime ainult korduskasutatavatelt nõudelt. Selleks on loodud tagastussüsteem mis toimib järgnevalt: toitu ostes lisatakse toidu hinnale pandiraha iga kasutatava taldriku ja topsi eest. Pandiraha on võimalik tagasi saada tagastustelkides, mis asuvad kaubandusalal ja on hõlpsasti leitavad.

9. Üldine

9.1. LTP Korraldajal ja tema volitatud esindajatel (sh turvatöötajatel) on õigus kontrollida Sisekorraeeskirjadest kinnipidamist

9.2. Sisekorraeeskirjade eiramise tõttu Territooriumilt välja saadetul puudub õigus rahaliste nõuete esitamiseks mistahes põhjendustel

9.3. LTP Korraldajal on õigus kehtestada täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad LTP korralduslikest eripäradest

9.4. LTP Korraldaja ega turvateenistus ei vastuta valveta jäetud asjade eest ega võta hoiule mingeid esemeid

9.5. Sisekorraeeskirja rikkumine, häiriv käitumine või Korraldaja (ja/või turvatöötajate) seaduslikke korralduste mittetäitmine võib tähendada isiku LTP-lt kõrvaldamist. Ürituselt kõrvaldatud isiku akrediteerimistunnus/pilet kaotab kehtivuse ning isik kaotab õiguse Territooriumile sisenemiseks. Samuti ei ole isikul õigust nõuda Korraldajalt pileti tagasi ostmist

9.6. LTP Korraldaja ei vastuta Korraldajast mitteoleneva probleemi (sh muudatuste, ärajäämiste, ebaõnnestumiste; LTP-d puudutava, kuid eksitava info levitamise, võltsitud piletite müümise/ostmise jne) eest

Laulu- ja tantsupidu on kõigi osalejate ühine pingutus ja vastutus ning ühine rõõm.

Sisekorraeeskiri on kinnitatud Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhatuse poolt.