XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ visuaalse identiteedi ideekonkursi tingimused


1.   Eesmärk

XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstilised toimkonnad ning Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kutsuvad Teid osalema XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ visuaalse identiteedi ideekonkursil. 

Konkursi eesmärk on leida visuaalne identiteet, mis haakub XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ kunstiliste lähteideedega ning esindab laulu- ja tantsupeo traditsiooni universaalseid väärtusi tänapäevas. Ülevaate noortepeo traditsioonist ning XIII noortepeo kunstiliste juhtide Pärt Uusbergi ja Agne Kurrikoff-Hermani lähteideedest ja väärtussõnumitest leiate konkursi lisamaterjalide hulgast.

XIII nooortepeo visuaalse identiteedi ideelahenduselt oodatakse omanäolisust ning edaspidist kasutusnõtkust järgmistel pindadel, valdkondades ja kanalites: 

 • trükiste kujundused ja küljendused (laulikud, tantsukirjeldused, teatmikud jms)
 • veebidisaini elemendid (koduleht, sotsiaalmeedia, e-post jne)
 • esitlus- ja büroomaterjalide kujundused (blankett, visiitkaardid, PowerPoint ja Keynote slaidid jms)
 • turvaelemendid (käepaelad, kaela- ja parkimiskaardid, läbipääsuload jms)
 • reklaampinnad, infotahvlid (trükk, digi, TV) jt turundusmaterjalid
 • partnerite turundusmaterjalid ning võimalik, et ka pakendite disain
 • meened (sh joogipudelid, rõivad, peakatted jms)
 • lavade- ja kontsertkeskkondade kujundused
 • rongkäigu kujunduselemendid (transparendid)
 • kostüümide kujundused.
 • jms

2.   Konkursi tingimused

Konkursist on oodatud osa võtma nii üksikisikud kui ka autorite kollektiivid.  Iga osaleja võib esitada ühe või mitu ideelahendust. Konkursil osaleja kinnitab võistlustööd esitades, et ta on konkursitöö autor, või tal on töö autoriga sõlmitud kokkulepe konkursitöö isiklike ja varaliste autoriõiguste kasutamiseks.

2.1.              Võistlustöö koosseis

Konkursil osalemiseks palume koostada võistlustöö, mis sisaldab järgmisi elemente:

 1. kolme kujunduselemendi kavandid: rinnamärk, plakat ja rongkäigu kujunduselement;
 2. kavandeid saatvad kirjeldused.
 3. andmed autori ja esitaja kohta;

 Kavandite lähteinfo ja tekstilised elemendid:

1)  Rinnamärk

Rinnamärgi suurus ja kuju on autori otsustada. Materjalidest on  eelistatud loodussõbralikud lahendused. Märk peaks sisaldama järgmisi tekstilisi elemente:

a) XIII noorte laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“
b) Valik: kas 1.-3. 07. 2022 VÕI ainult aastanumber 2022

2) Plakat, mis peaks sisaldama järgmisi tekstilisi elemente:

a) XIII noorte laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“
b) Tantsupeo etendus „Sillad“
c) 1.-3. juuli 2022, Tallinn
d) www.laulupidu.ee

3)    Rongkäigu kujunduselement (vt näidist 2019. aasta laulu- ja tantsupeolt).

a) Rongkäigu kujunduselementi peab kooliealisel lapsel/noorel olema võimalik laulu- ja tantsupeo rongkäigus käes kanda 5 km pikkusel trassil.
b) Kujunduselement peab olema nähtav ja mõistetav ka kaugemalt vaadates (distants üle 10 meetri). 
c) Kujunduselement ei tohi olla kergesti purunev või muul viisil rongkäigule ja/või pealtvaatajatele ohtlik.
d) Kujunduselement ei tohi olla kuidagi motoriseeritud või varustatud valgusefektidega vms. Rongkäik toimub päevasel ajal.
e) Kujunduselemendi täpsem suurus, kuju ja materjal on autori otsustada. Samas on eelistatud loodussõbralikud või looduslikud materjalid ning kujunduselemendi või kasutatud materjalide korduv- või taaskasutatavus.

Näidiseid 2019. aasta laulu- ja tantsupeo graafilistest lahendustest leiate siit: https://www.behance.net/gallery/85605657/Estonian-Song-Dance-Celebration-2019 

Kavandeid saatvad kirjeldused peavad sisaldama järgmist:

1)    ideelahendust iseloomustav informatsioon: 

a) ideelahenduse nimi, 
b) kavandi idee lühikirjeldus.

2)    kasutatavate materjalide kirjeldus (rinnamärk ja rongkäigu element);

3)    ideelahenduses kasutatavate värvitoonide kirjeldus ja koodid;

4)    Ideelahenduses kasutatud kirjatüüpide nimekiri.

2.2.              Konkursi ajakava

18. detsembril 2020 kell 12.00 toimub konkursil osalejatele Zoomis veebikonsultatsioon, kus kunstilist kontseptsiooni selgitavad ning osalejate küsimustele vastavad XIII noorte laulu- ja tantsupeo üldjuhid Pärt Uusberg ja Agne Kurrikoff-Herman, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja Margus Toomla, žürii liige ning eelmise laulu- ja tantsupeo peakunstnik Martin Rästa.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2021 kell 9.00.

Konkursi tulemused selguvad veebruaris 2021.

2.3.              Ideelahenduse esitamine 

Ideelahendused esitatakse konkursile siinsamas veebilehel järgmiselt:

1)    andmed autori ja esitaja kohta sisestatakse töö esitamisel veebis;

2)  kolme kujunduselemendi kavandid esitatakse eraldi failidena. Iga fail peab olema varustatud ideelahenduse nimega. NB! autori nime palume failidele mitte lisada. Iga faili suurus võib olla maksimaalselt 50MB. Failid peavad olema vormindatud prinditavaks A3 formaadis;

3)  kujunduselementide kavandeid saatvad kirjeldused esitatakse failina pdf formaadis. Fail peab olema varustatud ideelahenduse nimega. NB! Autori nime palume failidele mitte lisada.

2.4.              Ideelahenduste hindamine ja auhindamine 

Žürii

Konkursile esitatud töid hindab 5-liikmeline žürii koosseisus:

Pärt Uusberg (XIII noorte laulupeo peadirigent)
Agne Kurrikoff-Herman (XIII noorte tantsupeo pealavastaja)
Martin Rästa (XXVII laulu- ja XX tantsupeo peakunstnik)
Peeter Laurits (XXVII laulu- ja XX tantsupeo visuaalse kontseptsiooni looja)
Sten Weidebaum (Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht) 

Hindamiskriteeriumid

Žürii lähtub järgmistest hindamiskriteeriumitest:

 1. Ideelahenduse sobivus XIII noorte laulu- ja tantsupeo loomingulisse ja ideelisse tervikusse (vastavalt kirjeldusele lisas 1);
 2. Ideelahenduse omanäolisus;
 3. Ideelahenduse veenvus laulu- ja tantsupeo universaalsete väärtuste kandjana;
 4. Terviklikkus ning kasutusnõtkus punktis 1 loetletud erinevatel pindadel, valdkondades ja kanalites.

Auhinnafond

Konkursi auhinnafond on kokku 14 000€. Võidutöö autoriga sõlmitakse leping visuaalse identiteedi omandamiseks kokku mahus 7000€. Kõigile teistele ideelahenduse esitajatele on ergutusauhinnaks 700€. Kõik nimetatud summad on lõplikud sisaldades kõiki makse.

Žüriil on õigus jätta võidutöö välja kuulutamata. Sel juhul otsustab žürii, kas ja mis ulatuses konkursil osalejaid auhinnafondist premeeritakse. 

2.5.              Lisaküsimused

Kõik lisaküsimused ideelahenduste esitamise või tehniliste tingimuste kohta esitada e-postiga aadressile [email protected]. Küsimustele vastame kirjalikult e-postiga, edastades info samaaegselt kõigile osalevatele autoritele või autorite kollektiividele .

3.   KONKURSILE JÄRGNEVAD TEGEVUSED

Võidutöö autoril on peale võidutöö välja kuulutamist aega 21 päeva ideekavandi viimistlemiseks ning XIII noorte laulu- ja tantsupeo visuaalse identiteedi stiilijuhise vormistamiseks.

Konkursile esitatud ideekavandi autori(te)le kuuluvad vastavalt kehtivale autoriõiguse seadusele konkursitöö isiklik ja varaline autoriõigus. 

Konkursi võitnud ideekavandi omandiõigus, samuti varalised autoriõigused lähevad tellijale üle pärast võidutöös kavandatu realiseerimist (XIII noorte laulu- ja tantsupeo visuaalse identiteedi stiilijuhise valmimist) ning selle eest tasumist (vt punkt 2.4). 

Võidutöö autorile teeb ELT SA ettepaneku sõlmida lisaks kunstilise konsultandi lepingu, eesmärgiga nõustada loodud visuaalse identiteedi kasutamist.

1.   Lisad

a)  Lisa 1: XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstilised lähteideed ja väärtused


Võistlustöö esitamine